New Provisions Regarding Arbitration that Were Entered into…

New Provisions Regarding Arbitration that Were Entered into Force by the Polish Act of 31 July 2019 Amending Certain Acts in Order to Limit Regulatory Burdens (Journal of Laws of 2019, item 1495) (Nowe przepisy dotyczące postępowania arbitrażowego, które weszły w życie na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495))

14 września 2020