Partnerzy Kubas Kos Gałkowski zaangażowani w opracowanie zmian w Kodeksie spółek handlowych w dobie pandemii koronawirusa

Varia

25 marca 2020

Eksperci zaangażowani w prace Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działającej w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych przygotowali projekt regulacji usprawniających funkcjonowanie organów spółek. Proponowane zmiany mają umożliwić odbywanie posiedzeń organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zaproponowane zmiany umożliwiają:

  • zdalne odbywanie posiedzeń przez zarządy i rady nadzorcze,
  • zdalny udział w posiedzeniach organów właścicielskich,
  • zdalną pracę zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których umowa spółki lub statut wprost tego nie zakazują,
  • zniesienie zakazu podejmowania zdalnych uchwał dotyczących wyborów przewodniczących i wiceprzewodniczących rady nadzorczej, powołania członków zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób,
  • w odniesieniu do organów właścicielskich – możliwość wykonywania przez wspólników swoich praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że postanowią wyłączyć tę możliwość w statucie lub umowie spółki.

Rozwiązania te będą miały charakter permanentny – spółki będą mogły z nich korzystać również po ustaniu pandemii. W opracowanie zmian zaangażowani byli partnerzy Kubas Kos Gałkowski – dr Rafał Kos oraz dr Mirosław Cejmer.