Dr Rafał Kos prelegentem podczas X Kolokwium Jagiellońskiego

Konferencje

18 maja 2018

W dniu 18 maja odbyło się X Kolokwium Jagiellońskie O sposobach i skutkach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ.

Podczas konferencji z prelekcją Zabezpieczenie roszczeń objętych zapisem na sąd polubowny wystąpił dr Rafał Kos.

Podczas wystąpień poruszono kwestie związane m.in. z: problemami praktycznymi z zakresu stosowania przepisów o udzieleniu zabezpieczenia, upadkiem zabezpieczenia w postaci hipoteki przymusowej, zabezpieczeniem roszczeń w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji a także w sporach o prawa własności intelektualnej, odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia, zabezpieczeniem roszczeń w przypadku sporów korporacyjnych oraz w razie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Spotkanie wraz z prof. dr. hab. Jerzym Pisulińskim zamknął dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas. Kancelaria już po raz dziesiąty była patronem konferencji.