Dr Rafał Kos powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

Wyróżnienia

17 stycznia 2020

W dniu 17 stycznia dr Rafał Kos został powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

Sąd jest właściwy w sprawach sporów z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, osób prawnych z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółek kapitałowych z udziałem tych podmiotów. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP oferuje trzy, niezależne drogi postępowania polubownego: mediację, arbitraż oraz koncyliację.