Dr Rafał Kos członkiem polskiej delegacji w 73 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation

Varia

26 marca 2021

W dniach 22-26 marca dr Rafał Kos uczestniczył jako członek polskiej delegacji w 73 sesji II Grupy Roboczej UNCITRAL Dispute Resolution/Arbitration and Conciliation.

Podczas sesji sfinalizowane zostały prace nad projektem przepisów dotyczących arbitrażu w trybie przyspieszonym (EAP). Kluczową zmianą, wypracowaną po długiej dyskusji, jest propozycja określenia ram czasowych dla wydania orzeczenia przez sąd arbitrażowy. W związku z tym poprawka do projektu przepisu 16.3 przewidywałaby, że łączny przedłużony okres nie będzie mógł przekroczyć dziewięciu miesięcy od daty ukonstytuowania się trybunału arbitrażowego, chyba, że strony uzgodnią inaczej. Ponadto do wzoru klauzuli arbitrażowej przewidzianej dla EAP ma zostać dodany ustęp przewidujący, że strony mogą zrezygnować z tego ograniczenia.

UNCITRAL to komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Opiera swoją pracę na działalności 6 tematycznych grup roboczych składających się z przedstawicieli państw członkowskich Komisji, jak i reprezentantów państw nie będących członkami Komisji oraz organizacji międzyrządowych i pozarządowych. Podczas dorocznych spotkań grup roboczych Polska reprezentowana jest przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów międzynarodowego prawa handlowego, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków prawa.