Wystąpienie dra hab. Arkadiusza Radwana podczas Narodowego Kongresu Nauki

Konferencje

1 marca 2017

W dniu 1 marca dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, zaprezentował wyniki prac kierowanego przez niego Zespołu Instytutu Allerhanda ds. reformy nauki i szkolnictwa wyższego („Ustawa 2.0”). Wydarzenie miało miejsce podczas Narodowego Kongresu Nauki – gali zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Warszawską.

Dr hab. Arkadiusz Radwan jest kierownikiem jednego z trzech zespołów, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Celem projektu jest między innymi zaprojektowanie modelu uniwersytetu efektywnie wykorzystującego swoje zasoby, konkurującego o talenty, dostarczającego wiedzy dla gospodarki i kapitału kulturowego dla społeczeństwa, a także stworzenie lepszych warunków pracy dla młodych naukowców oraz podniesienie umiędzynarodowienia i konkurencyjności polskiej nauki.