Specjalizacje

Energy & Natural Resources

Naszym Klientom z branży energetycznej zapewniamy profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach i na wszystkich etapach ich działalności. Doradzaliśmy przedsiębiorstwom obrotu, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych i odnawialnych oraz paliw ciekłych. Obsługujemy przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo (centrale) i ich oddziały. Problemy sektora znamy od podszewki.

Doradzamy w kwestiach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, jak i przy realizacji projektów inwestycyjnych.

Prowadzimy doradztwo regulacyjne, pomagając naszym Klientom dostosować się do ciągle zmieniającego się otoczenia prawnego w sektorze energetycznym.

Opracowujemy strategie i wspieramy w realizacji innowacyjnych projektów, również współfinansowanych ze środków unijnych.

Przygotowujemy umowy – zarówno te charakterystyczne dla branży energetycznej (sprzedaż, przesył, dystrybucja energii i paliw, przyłączenia do sieci) jak i inne (sprzedaż i nabycie aktywów, finansowanie inwestycji) z uwzględnieniem specyfiki działalności naszych Klientów. Doradzamy przy prowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych. Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach.

Pomagamy w realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych.

Prowadzimy badania due diligence nieruchomości, spółek oraz ich otoczenia umownego i regulacyjnego. Mamy doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, a także realizacji fuzji i przejęć.

Prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i z zakresu zamówień publicznych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, m.in. w sprawach kontraktowych, odszkodowawczych i w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Mamy doświadczenie w występowaniu przed organami administracji, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących koncesji, pozwoleń, świadectw pochodzenia czy kar administracyjnych.

W sporach z wykonawcami reprezentujemy naszych Klientów również przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Sprawy sporne pomagamy rozwiązywać także w postępowaniach arbitrażowych i mediacji.

Mamy świadomość ilości wyzwań, które czekają naszych Klientów w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej, dlatego nieustannie monitorujemy trendy na rynku polskim, unijnym i światowym, a także zmieniające się otoczenie prawne sektora.

Jesteśmy obecni na wydarzeniach branżowych, a nasi prawnicy stale podnoszą swoje kompetencje, czego dowodem są liczne publikacje i wyróżnienia. Jednocześnie prowadzimy szkolenia sektorowe dla naszych Klientów.

Rozumiemy mechanizmy rządzące sektorem energetycznym i wpływające na perspektywy jego rozwoju. Wiemy, jak istotny jest rozwój tej gałęzi gospodarki, dlatego naszym Klientom świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Zajmujemy się

  • kompleksową obsługą prawną podmiotów z branży energetycznej – od kwestii prawa regulacyjnego, prawa i ładu korporacyjnego, prawa cywilnego, w tym prawa kontraktowego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego po prawo autorskie i prawo IP
  • obsługą postępowań sądowych i administracyjnych podmiotów z branży energetycznej
  • obsługą innowacyjnych projektów start-upowych
  • realizacją projektów inwestycyjnych o wysokim stopniu złożoności
  • realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Zespół