Dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas wykładowcą na studiach podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”

CSR, Varia

20 listopada 2021

20 listopada zajęcia otwierające zjazd o tematyce „Niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania” na studiach podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na Uniwersytecie Jagiellońskim poprowadził dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się między innymi:

  • roszczenie o wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią a roszczenie o wynagrodzenie szkody
  • instrumenty prawne wymuszające lub zabezpieczające realne wykonanie zobowiązania
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy z zastrzeżeniem uprawnienia do przejęcia przedmiotu zastawu, actio in rem, wykonanie zastępcze
  • szczególne uprawnienia wierzyciela przewidziane na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
  • skutki niewykonania zobowiązań pieniężnych
  • niemożliwość świadczenia a roszczenie o uksztaltowanie treści zobowiązania

 

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień.