Rozprawa doktorska mec. Macieja Durbasa wyróżniona

Wyróżnienia

15 marca 2021

15 marca 2021 roku mec. Maciej Durbas, senior associate Kubas Kos Gałkowski, uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stopień naukowy doktora nauk prawnych, a jego rozprawa doktorska pt. Orzekanie o właściwości sądu polubownego, której publiczna obrona odbyła się 25 stycznia 2021 r. została wyróżniona. Przewód doktorski został przeprowadzony w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze streszczeniem pracy doktorskiej pod linkiem.