Dr hab. Arkadiusz Radwan prelegentem na konferencji „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”

Konferencje

22 września 2017

22 września w Warszawie dr hab. Arkadiusz Radwan, of counsel Kubas Kos Gałkowski, wystąpił z prelekcją Polityka rodzinna w ustroju zdecentralizowanym – analiza porównawcza i wnioski dla Polski podczas międzynarodowej konferencji naukowej Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej zorganizowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedrę Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem konferencji była ocena adekwatności różnych kategorii instrumentów polityki rodzinnej na gruncie aksjologii ustrojowej współczesnych państw, w tym w szczególności norm Konstytucji RP z 1997 r., oraz na gruncie norm prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Patronat nad konferencją objęli: Wicepremier Rządu RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dr Jarosław Gowin, Wicepremier Rządu RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotr Gliński oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska.