Wygrana grupy powodzian z Sandomierza

Varia

7 września 2020

7 września 2020 r. zakończyło się prawomocnie postępowanie grupowe zainicjowane pozwem Zbigniewa Rusaka, reprezentującego grupę osób poszkodowanych skutkami powodzi (straty wyniosły prawie 17 mln zł) z maja 2010 r. z Sandomierza i okolic. W sprawie tej Kubas Kos Gałkowski reprezentowała stronę powodową.

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z 7 września oddalił apelację Skarbu Państwa i Województwa Świętokrzyskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 października 2017 r., którym ustalono solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą obu pozwanych za zaniedbania w wykonywaniu władzy publicznej w zakresie obowiązków z dziedziny ochrony przeciwpowodziowej, które doprowadziły do przerwania prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Wisły w Sandomierzu w dzielnicy Koćmierzów w maju 2010 r. i następnie do zalania wodami powodziowymi obszaru prawobrzeżnego Sandomierza i okolic. Zaniedbania te dotyczyły utrzymania właściwej przepustowości tzw. międzywala rzeki Wisły oraz zapewnienia właściwej wysokości prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego.

W oparciu o prawomocny wyrok ustalający odpowiedzialność odszkodowawczą członkowie grupy będą mogli skierować do sądu pozwy o zapłatę odszkodowania. Sądy rozpoznające indywidualne pozwy będą ustalać jedynie wysokość szkody poniesionej przez konkretnego członka grupy. Będą przy tym związane ustaleniem z orzeczenia wydanego w postępowaniu grupowym, że źródłem tej szkody są zaniedbania Pozwanych i odpowiedzialność za nie ponoszą Skarb Państwa i Województwo Świętokrzyskie.

Cała treść prawomocnego już wyroku SO w Krakowie dostępna jest tutaj.