„Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr” w redakcji naukowej dr Julity Zawadzkiej oraz prof. dra hab. Jerzego Pisulińskiego

Varia

14 lutego 2020

Dr Julita Zawadzka, partner Kubas Kos Gałkowski wraz z prof. dr. hab. Jerzym Pisulińskim objęła redakcję naukową publikacji „Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr” wydawnictwa C.H.Beck.

Informacja wydawcy:

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień współczesnych problemów prawa cywilnego. Składa się z trzech części: pierwszej – o aksjologii prawa cywilnego, drugiej – o prawach podmiotowych i cywilnoprawnej ochronie dóbr, trzeciej – o stosunkach cywilnoprawnych.

Omówiono w niej m.in. zagadnienia dotyczące: relacji między słusznością a autonomią woli; praw i wolności konstytucyjnych w kontekście instytucji praw podmiotowych; ewolucji koncepcji dóbr osobistych; nadużyć ochrony dóbr osobistych w praktyce orzeczniczej; ochrony więzi emocjonalnych między osobami bliskimi; dóbr i interesów chronionych prawem deliktowym; stosunków prawnych mających za przedmiot tzw. treści cyfrowe; ochrony środków pieniężnych dziecka; wypowiedzenia umowy regulującej używanie rzeczy w przypadku wielopodmiotowości strony umowy; nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń; cywilnoprawnej odpowiedzialności za naruszenie prawa konkurencji.

Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa, a także do praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów. Zainteresuje również studentów takich kierunków jak prawo czy administracja.