CSR

Law & Development

W ramach programu Law & Development Kubas Kos Gałkowski stara się przyczyniać do poprawy ustawodawstwa i stosowania prawa gospodarczego w Polsce. W tym celu Kancelaria współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Europejskim Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law) oraz niezależną jednostką naukową, prowadzącą interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku – Instytutem Allerhanda.
Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Kubas Kos Gałkowski jest stałym partnerem Kolokwiów Jagiellońskich organizowanych przez katedrę Prawa Cywilnego przy UJ, które są ważną platformą wymiany poglądów w kwestiach podstawowych dla dogmatyki prawa cywilnego w Polsce.

W ramach prac nad poprawą ustawodawstwa w Polsce Partnerzy Kancelarii aktywnie uczestniczą w pracach nad projektami nowych aktów prawnych. Na zlecenie Biura Analiz Kancelarii Sejmu RP prof. Andrzej Kubas oraz mec. Rafał Kos przygotowywali opinię prawną o projekcie ustawy, ponadto mec. Rafał Kos uczestniczył również w charakterze eksperta w posiedzeniach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ponadto Kancelaria Kubas Kos Gałkowski obecna jest także podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń w kraju, które mają na celu ocenę regulacji powództw grupowych.

Partnerzy mec. Rafał Kos oraz mec. Dominik Gałkowski brali także udział w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, który opracował rekomendacje konkretnych zmian prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce: rozwiązań legislacyjnych, informatycznych oraz instytucjonalnych.
Mec. Rafał Kos oraz mec. Kamil Zawicki uczestniczyli również w pracach zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy ministrze Gospodarki.