Jubilee Book Dedicated to Professor Elżbieta Traple

Varia

15 November 2017

In the jubilee book entitled Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple published by Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, edited by Tomasz Targosz, PhD, Dr hab. Paweł Podrecki, and Piotr Kostański, scholarly papers authored by Kubas Kos Gałkowski’s partners were published in Part IV. Civil Law.

Dr hab. UJ Professor Andrzej Kubas is the author of an article entitled Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską [The Object of Actio Pauliana], Barbara Jelonek-Jarco, PhD, is the author of an article entitled Skutki dokonania czynności prawnej wbrew zakazowi orzeczonemu przez sąd w postanowieniu o zabezpieczeniu [Consequences of Performing an Act in Law Against the Ban Rendered by Court in a an Injunction Decision], whereas Julita Zawadzka, PhD, is the author of an article entitled Zbycie użytkowania wieczystego do części fizycznej gruntu obciążonego tym prawem [Disposal of Perpetual Usufruct to the Physical Part of the Land Encumbered with This Right] .

We invite readers to read the first pages of the book.