Specjalizacje

Compliance

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie, w tym w zakresie sytuacji kryzysowych, proaktywnie pomagamy klientom we wdrażaniu programów compliance i kontroli wewnętrznej, zapewniających zgodność działalności z prawem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Przeprowadzamy audyty compliance, doradzamy na każdym etapie tworzenia działalności, wpieramy w zakresie zarządzania ryzykiem w celu zniwelowania go do dopuszczalnego poziomu. Uwzględniamy specyfikę branży i pomagamy zarządzać sytuacjami kryzysowymi.

Zajmujemy się:

  • identyfikacją obszarów zagrożeń
  • oceną funkcjonujących w organizacji zasad i stopnia ich przestrzegania
  • implementacją przepisów, dostosowywaniem umów oraz regulacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa
  • tworzeniem procedur, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych
  • wsparciem w przypadku sytuacji kryzysowych
  • szkoleniem pracowników i kadry menadżerskiej

 

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Analizujemy obecną politykę ochrony danych w przedsiębiorstwie oraz oceniamy jej zgodność z nowymi regulacjami. Wskazujemy obszary działalności firmy, na które wpływ będą miały przepisy RODO oraz rekomendujemy, jak je wdrożyć oraz wzmocnić politykę bezpieczeństwa. Proponujemy konkretne zmiany i działania. Pomagamy przy procesie wdrożeniowym.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna i karna

Doradzamy, jak minimalizować ryzyko w oparciu o prawo cywilne oraz karne gospodarcze. Przygotowujemy raporty faktycznych oraz potencjalnych nadużyć, a także raporty śledcze obejmujące white collar crime. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych związanych z odpowiedzialnością cywilną, karną i odszkodowawczą zarządu spółki.

Prawo korporacyjne

Analizujemy umowy, regulaminy, statuty spółek i inne dokumenty wewnętrzne. Sprawdzamy prawidłowości zawieranych umów, proponujemy niestandardowe rozwiązania w zakresie umów spółek i shareholders agreemeent. Przeprowadzamy audyty prawne spółek. Badamy prawidłowość działań organów spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi.

Prawo konkurencji

Doradzamy, jak zminimalizować ryzyka antymonopolowe. Badamy działalność spółki pod kątem zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji.

Sprawy pracownicze

Weryfikujemy wewnętrzne polityki, kodeksy i regulaminy, tak aby w zakresie dozwolonym przez prawo chronić interesy pracodawcy. Reprezentujemy w sprawach sądowych związanych m.in. z roszczeniami pracowników.

Zespół