Postępowania sądowe PŁOCK

Varia

10 kwietnia 2014

Informujemy, że przed Sądem Okręgowym w Płocku Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie grupowe do sygnatury akt I C 863/12 w sprawie z powództwa Pani Wandy Smożewskiej, działającej w charakterze reprezentanta grupy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu, Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Województwu Mazowieckiemu – Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Powiatowi Płockiemu. Przedmiotem Postępowania Grupowego jest ustalenie, że Pozwani ponoszą solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z czynu niedozwolonego Pozwanych, polegającego na niezgodnym z prawem wykonywaniu władzy publicznej przez Pozwanych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze właściwości Pozwanych, które to zaniedbania łącznie doprowadziły do przerwania wału przeciwpowodziowego położonego wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły