Kancelaria Kubas Kos Gałkowski doradzała w przygotowaniu precedensowej publicznej oferty nabycia akcji Immofinanz o wartości 422 mln EUR

Varia

25 marca 2015

25 marca, jednocześnie na rynkach kapitałowych w Wiedniu i w Warszawie ogłoszone zostało wezwanie – dobrowolna częściowa oferta publiczna nabycia 150.893.280 akcji Immofinanz AG, stanowiących 13,5 proc. kapitału zakładowego spółki, po cenie 2,8 EUR za walor. Łączna wartość oferty opiewa na ponad 422 mln EUR.

Akcje Immofinanz AG są notowane w systemie podwójnych notowań (dual listing) na giełdach w Wiedniu i w Warszawie.

Ogłoszone wezwanie jest pierwszą tego rodzaju dobrowolną ofertą nabycia akcji spółki zagranicznej notowanej na GPW. Precedensowy charakter transakcji wzmaga okoliczność, że nie podlega ona wprost pod zakres zastosowania XIII Dyrektywy, co wymagało dokonania rozgraniczeń obowiązywania prawa austriackiego (któremu podlega oferta) i prawa polskiego a także transgranicznego współdziałania organów nadzoru (ÜbK i KNF). Dodatkowym nowatorskim rozwiązaniem przy polskiej części wezwania była rezygnacja z zaangażowania krajowego brokera (domu maklerskiego) i rozliczenie transakcji pomiędzy krajowymi systemami depozytowymi Austrii (OeKB) i Polski (KDPW) przy użyciu systemu SWIFT. Obowiązki informacyjne oferenta w miejsce pominiętego krajowego brokera wykonała Kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

Ogłoszone wezwanie ma charakter nieuzgodnionego z zarządem spółki w celu przejęcia kwalifikowanego bloku mniejszościowego w Immofinanz AG. Ogłoszenie wezwania zostało odnotowane przez międzynarodowe agencje prasowe i szeroko komentowane w zagranicznych mediach gospodarczych.

Zob. m.in. doniesienia Polskiej Agencji Prasowej (PAP), agencji Reuters, dziennika Handelsblatt.

Immofinanz AG z siedzibą w Wiedniu jest potentatem na rynku nieruchomości w Niemczech, Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie  Wschodniej, w tym Rosji.

W kwestii polskich, transgranicznych, kolizyjnoprawnych, europejskoprawnych i rozliczeniowych zagadnień związanych z wezwaniem doradzał zespół prawników Kancelarii pod kierownictwem adw. dra Arkadiusza Radwana.