II Forum Sporów Korporacyjnych

Konferencje

22 maja 2012

W dniu 22 maja w Warszawie odbyło się II Forum Sporów Korporacyjnych. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z przykładami najczęstszych zabezpieczeń powództwa, które mogą skutecznie sparaliżować pracę zarządu i rady nadzorczej oraz zablokować wpływ akcjonariuszy na decyzje zapadające w spółce publicznej. Dzięki prezentacji pięciu case study ukazane zostało także, jak spółka może sobie poradzić w sytuacji zastosowania wobec niej konkretnego zabezpieczenia sądowego oraz w jakich przypadkach może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym za poniesione szkody z tytułu użytego wobec niej zabezpieczenia. Podczas Forum w sesji: Zabezpieczenia a wykonywanie zarządu i nadzoru przez organy spółki – jako prelegenci udział wzięli dr Arkadiusz Radwan oraz dr Mirosław Cejmer.