Dr Mirosław Cejmer reprezentuje Europy Środkowo – Wschodniej w Brukseli

Konferencje

15 maja 2007

W dniu 15 maja 2007 w Brukseli, przedstawiciel KKG, dr Mirosław Cejmer, wziął udział w sympozjum „Czas na statut Europejskiej Spółki Prywatnej. Impuls dla zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrostu gospodarczego na Rynku Wewnętrznym” organizowanym przez EUROCHAMBRES (Związek Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych – organizację zrzeszająca krajowe izby przemysłowo-handlowe z państw europejskich) oraz BUSINESSEUROPE (Konfederację Europejskiego Biznesu – organizację zrzeszająca federacje przedsiębiorców i praco-dawców z krajów europejskich).
Sympozjum, pod patronatem Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (organu doradczego Unii Europejskiej), jest organizowane z myślą o wsparciu idei przyjęcia przez Unię Europejską stosownego aktu normatywnego dającego podstawę do tworzenia podmiotów gospodarczych określanych mianem Europejskiej Spółki Prywatnej, która byłaby idealną formą dla małych i średnich przedsiębiorstw pragnących prowadzić działalność gospodarczą również poza terytorium danego Państwa Członkowskiego. Spółka taka, mogłaby też być wykorzystywana dla tworzenia joint ventures przez przedsiębiorców z różnych Państw Członkowskich oraz ujednolicania struktur organizacyjnych w ramach międzynarodowych zgrupowań spółek (koncernów).
Dyskusje w czasie sympozjum były kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez deputowanego do Parlamentu Europejskiego Klausa-Heinera Lehne (postać ceniona i znana w sferze europejskiego ustawodawstwa prawa spółek), uwieńczonej w między-czasie uchwałą Parlamentu Europejskiego, wzywającą Komisję do przyjęcia projektu legislacyjnego w sprawie statutu Europejskiej Spółki Prywatnej. Zaznaczyć należy, że dr Mirosław Cejmer był jedynym prelegentem z Europy Środkowo – Wschodniej.